Обработване на вашите лични данни

За целите на управлението на човешки ресурси обработваме личните Ви данни. Като кандидатите за работа, е необходимо да разполагаме с определени лични данни за Вас с цел да Ви предоставяме услугите, които всъщност изисквате от нас.

В хода на управлението на човешките ресурси може да ви помолим да ни предоставите лични идентификационни данни или документ, данни за образование и квалификация, данни за вашето здраве (медицинска бележка), данни за контакт и други данни, изисквани от специалните закони, уреждащи трудовите правоотношения.

За да можем да посредничим и извършваме услугите си, ние събираме и обработваме само личните данни, изисквани от закона, които се съхраняват в сроковете, определени от трудовото и осигурителното законодателство. Процедурите за набиране на персонал спазват и следват изискванията на специалните закони, уреждащи тази дейност.

Процедурата по подбор може да изисква представяне на оригинали или нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи физическото и психическото състояние на кандидата, необходимата квалификация и продължителност на службата за определена заемана длъжност. Данните на кандидата, който не е одобрен за събеседване, могат да поискат в рамките на 30 дни, най-късно един ден от окончателното приключване на процедурата за подбор, да получат предоставените им документи обратно. DJOBS ще върне и/или изтрие/унищожи документите по начина, по който са били първоначално подадени.

Кандидаствайки и/или изпращайки документите си до нас, вие декларирате, че сте запознати с:
• Целта и средствата за обработка на вашите лични данни
• Името и адресът на институцията, както и името и позицията на обработващия данни
• Доброволният характер на предоставянето на данни и последиците от отказването им
• Правото на достъп и коригиране на данните, които сме събрали

Share to:

DJOBS

0